layout

Là vùng để sắp đặt các đối tượng trong game (hình ảnh, menu, nút bấm...), Layout có kích thước lớn hơn vùng được hiển thị (view)

object

Đối tượng trong Construct 2: Là bất kì thứ gì đó trong trò chơi – chẳng hạn như nhân vật, hình nền, âm thanh, chức năng phát hiện đầu vào…

version

Ký hiệu phiên bản của Game, trong quá trình làm bạn sẽ cần nâng cấp game qua nhiều phiên bản. Thường được bắt đầu bằng 1.0.0.0, mỗi thay đổi sẽ…

asset

Game Asset là các hình ảnh, âm thanh, font chữ...của game

Construct 2-3

Game Engine của Scirra, hiện tại Scirra đã dừng phát triển Construct 2 (là phiên bản cài đặt trên máy tính), và phát triển phiên bản trả phí Construct 3…

game engine

Là phần mềm làm game, 1 số game engine phổ biến là Unity, Cocos Creator và Construct 2-3

[Đã tải hết khóa học]

No more pages to load