Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

version

Ký hiệu phiên bản của Game, trong quá trình làm bạn sẽ cần nâng cấp game qua nhiều phiên bản. Thường được bắt đầu bằng 1.0.0.0, mỗi thay đổi sẽ tăng dần ví dụ 1.1.0.0...

Related posts

Categories

Đóng Menu