Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

layout

Là vùng để sắp đặt các đối tượng trong game (hình ảnh, menu, nút bấm...), Layout có kích thước lớn hơn vùng được hiển thị (view)

Related posts

Categories

Đóng Menu