Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

image point

Điểm ảnh của 1 Sprite. 1 Sprite có thể có nhiều điểm ảnh (ví dụ điểm ảnh vị trí đạn bắn ra...)

Related posts

No related posts for this tooltip.

Categories

No categories for this tooltip.
Đóng Menu