Bạn cần trợ giúp? 0944 956 636

event sheet

là nơi bạn "lập trình" cho game của bạn trong Construct 2-3, 1 event sheet có thể dùng chung cho nhiều layout. Một layout có thể có nhiều hơn 1 event sheet.

Related posts

No related posts for this tooltip.

Categories

No categories for this tooltip.
Đóng Menu