Trước khi học làm game chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem “Game là gì?”

(Bài viết đang được cập nhật)